អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បន្តចុះផ្សព្វផ្សាយពីកម្មវិធីឥណទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីធានាតម្លៃស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ