អគ្គនាយកកសិកម្ម៖ អង្ករកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ ហើយអតិរេកស្រូវកើនឡើងដល់៥លានតោន នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ!