ស្លាកប៉ាណូគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ អាចនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរ ? នៅពេលច្បាប់ថ្មីហាមឃាត់អ្នកមានទោស មិនអាចធ្វើប្រធាន ឬអនុប្រធានបក្សនយោបាយ