ស្ថានទូតកម្ពុជា​ ប្រកាសពីករណីបំពុលសង្គម​ថ្មី​ដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយ​ ​ពីពលករខ្មែរនៅថៃ