សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ទទួលនូវរង្វាន់អ្នកតាំងពិព័រណ៍ល្អជាងគេ (Best Exhibitor) ដែលចូលរួមតាំងពិព័រណ៍​ផលិតផលស្រូវអង្ករនៅក្នុងពិព័រណ៍​​ ចិន-អាស៊ាន លើកទី១៥