សម្តេតេជោ ហ៊ុន សែន៖ មិត្តចិន គឺជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំដែលបន្តជួយកម្ពុជាគ្រប់កាលៈទេសៈ ហើយគ្មានបរទេសណាមកបំបែកបំបាក់បានឡើយ