សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្តល់នូវអនុសាសន៍៥ចំណុច ដល់និយោជក និងកម្មករ-និយោជិត ដើម្បីរួមគ្នាធានាស្ថិរភាពការងារ និងប្រាក់ចំណូលល្អ