សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រាប់ធុរកិច្ចជនជប៉ុនថា កម្ពុជាស្វាគមន៍រាល់ការវិនិយោគរបស់ជប៉ុន