សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តបង្ហាញវត្តមានជាសាធារណៈ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បញ្ចប់មន្ទិលសង្ស័យលើបញ្ហាសុខភាព