សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បង្គាប់ឱ្យសមាជិក CPP បង្កើនការចុះមូលដ្ឋានឱ្យខ្លាំងក្លា