សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទាត់ចោលឯកសារក្លែងក្លាយដែលចែកចាយលើបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម អំពីផែនការកាត់បន្ថយក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល