សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ពួកអ្នកនិយាយអាក្រក់បំផ្លើសការពិត អំពីប្រទេសខ្លួនឯង គឺជាអ្នកច្រណែន