សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ នយោបាយកម្ពុជាប្រជាជនគឺជាខឿនការពារជាតិ