សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ គ្មានការចរចា សីហនុ-ហ៊ុនសែន គ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស គ្មាននយោបាយឈ្នះៗ គ្មានសន្តិភាព!