សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ គណបក្សប្រជាជនសូមធានាការពារជូនបងប្អូនម្ចាស់ឆ្នោត មិនឲ្យប្រទេសមានសង្រ្គាមឡើយ