សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ កម្ពុជាទម្រាំមានថ្ងៃនេះ គឺខិតខំខ្លាំងណាស់ ជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអន្តរជាតិ