សម្តេចតេជោ លើកទឹកចិត្តឱ្យវិនិយោគិនបង់ក្លាដេស វិនិយោគលើការកែច្នៃស្រូវនៅកម្ពុជា ហើយនាំអង្ករទៅបង់ក្លាដេស