សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី អញ្ជើញចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្រៃ្តយ៍នៃសភាប្រជាជនចិន