សម្ដេច ស ខេង ជំរុញថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ខិតខំបម្រើសេវាសាធារណៈឲ្យមានតម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព និងទាន់ពេលវេលា ជូនប្រជាពលរដ្ឋ