សមាគមផលិតអំបិល៖ កម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវនាំចូលអំបិលពីចិន៣ម៉ឺនតោន មកផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការ ដែលខ្វះខាត ព្រោះឆ្នាំនេះការផលិតអំបិលស្ទើរមិនបានសោះ!