លោក ឡុង ឌីម៉ង់៖ មួយឆ្នាំៗពលករខ្មែរនៅកូរ៉េ នាំចំណូលប្រមាណ៦០០លានដុល្លារ ចូលមកស្រុកកំណើត