លោក ហ៊ុន ម៉ានី ចុះសួរសុខទុក្ខពលករខ្មែរ កំពុងបម្រើការនៅប្រទេសថៃ និងប្រាប់ពីការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា