លោក នេត្រ ភក្ត្រា៖​ យុវជនទាំងអស់ត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្លួន ជាពិសេសរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងរបបខ្មែរក្រហម