លេខាបក្សកុម្មុនីស្តចិន ប្រកាសថាចិនជួយកម្ពុជាគ្រប់បញ្ហា រួមទាំងបញ្ហា EBA ផងដែរ