លទ្ធផលផ្លូវការរបស់ គ.ជ.ប៖ ពលរដ្ឋជាង៨.៣លាននាក់ មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ក្រោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព