រាជរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ស្រូវពូជជាង២០០តោន ជូនប្រជាកសិករ៤ស្រុក នៅខេត្តក្រចេះ ដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់