របាយការណ៍ គ.ជ.ប៖ ១៥ថ្ងៃ នៃការចុះឈ្មោះ និងចុះបញ្ជីបេក្ខជន មានគណបក្សចំនួន២០ បានមកដាក់ពាក្យ ក្នុងនោះមាន៤គណបក្សត្រូវបានទទួលស្គាល់ ខណៈ១៦ទៀត កំពុងពិនិត្យ