រដ្ឋមន្រ្តីសង្គមកិច្ច៖ ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសំចតជួយជនរងគ្រោះ នៅតាមព្រំដែនជាច្រើនកន្លែង បង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវ លើជនងាយរងគ្រោះ