រដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិឥណ្ឌា អះអាងថា ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ សម្តេចតេជោ ទៅប្រទេសឥណ្ឌា កន្លងទៅ ធ្វើឱ្យវិនិយោគិន ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើកម្ពុជា