រដ្ឋមន្ត្រី អ៉ិត សំហេង៖ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៨ កម្ពុជាមានសហគ្រាសក្នុងប្រព័ន្ធជាង១ម៉ឺន និងសហគ្រាសក្រៅប្រព័ន្ធជាង៥៦ម៉ឺន, ផ្តល់ការងារជិត៤លាននាក់