រដ្ឋមន្ត្រី ថោង ខុន៖ ភ្ញៀវនិងពលរដ្ឋ ៩០ម៉ឺននាក់ បានចូលកម្សាន្តនាអំឡុងពេលបុណ្យសមុទ្រនៅខេត្តកំពត