រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច៖ ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ស្តង់ដានីតិវិធីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីធានាថា ពលរដ្ឋទទួលបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ និងដោះស្រាយ