រដ្ឋមន្ត្រីការងារ៖ ឆ្នាំ២០១៩ កម្ពុជានឹងបញ្ជូនពលករ៥ពាន់នាក់លើកដំបូង ទៅបម្រើការនៅប្រទេសគុយវ៉ែត