រដ្ឋមន្ត្រីការងារ៖ កម្ពុជា-ចិន នឹងបង្កើតកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនាពេលខាងមុខ