រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ៖ បឹងព្រែកទប់ត្រូវកែច្នៃជាកន្លែងទេសចរណ៍ លែងជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតទៀតហើយ