មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត និងមូលនិធិមួយរបស់ជប៉ុន ចុះ MOU លើការ​​​អភិវឌ្ឍន៍វិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជា