មន្ត្រីកាំកុងត្រូលផែស្ងួតចុងភ្នំពេញ ចុះត្រូតពិនិត្យទំនិញម្ហូបអារហារ នៅផ្សារអូរឬស្សី និងហាងនានាដើម្បីរកសារធាតុគីមី