ខុទ្ទការល័យសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចាប់ផ្តើមបោះពុម្ភផ្សាយព្រឹត្តប័ត្រប្រចាំខែ កម្ពុជាទស្សនៈថ្មី ជាភាសាអង់ក្លេស ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ១៩៩៨ ហើយច្បាប់ចំលងអេឡិចត្រូនិចជាទំរង់ PDF មានរាយដូចឋាងក្រោម

ព្រឹត្តប័ត្រ​ CNV ២០១៥

ខែ លេខ ទំរង់ឯកសារ
មករា ២០១ pdf
កុម្ភៈ ២០២ pdf
មិនា ២០៣ pdf
មេសា ២០៤ pdf
ឧសភា ២០៥ pdf
មិថុនា ២០៦ pdf
កក្តដា ២០៧ pdf
សីហា ២០៨ pdf
កញ្ញា ២០៩ pdf
តុលា ២១០ pdf
វិច្ឆិកា ២១១ pdf
ធ្នូ ២១២ pdf

ព្រឹត្តប័ត្រ​ CNV ២០១៤

ខែ លេខ ទំរង់ឯកសារ
មករា ១៨៩ pdf
កុម្ភៈ ១៩០ pdf
មិនា ១៩១ pdf
មេសា ១៩២ pdf
ឧសភា ១៩៣ pdf
មិថុនា ១៩៤ pdf
កក្តដា ១៩៥ pdf
សីហា ១៩៦ pdf
កញ្ញា ១៩៧ pdf
តុលា ១៩៨ pdf
វិច្ឆិកា ១៩៩ pdf
ធ្នូ ២០០ pdf

ព្រឹត្តប័ត្រ​ CNV ២០០៩

ខែ លេខ ទំរង់ឯកសារ
មករា ១៣១ pdf
កុម្ភៈ ១៣២ pdf
មិនា ១៣៣ pdf
មេសា ១៣៤ pdf
ឧសភា ១៣៥ pdf
មិថុនា ១៣៦ pdf
កក្តដា ១៣៧ pdf
សីហា ១៣៨ pdf
កញ្ញា ១៣៩ pdf
តុលា ១៤០ pdf
វិច្ឆិកា ១៤១ pdf
ធ្នូ ១៤២ pdf

ព្រឹត្តប័ត្រ​ CNV ២០០៥

ខែ លេខ ទំរង់ឯកសារ
មករា ៨៤ pdf
កុម្ភៈ ៨៥ pdf
មិនា ៨៦ pdf
មេសា ៨៧ pdf
ឧសភា ៨៨ pdf
មិថុនា ៨៩ pdf
កក្តដា ៩០ pdf
សីហា ៩១ pdf
កញ្ញា ៩២ pdf
តុលា ៩៣ pdf
វិច្ឆិកា ៩៤ pdf
ធ្នូ ៩៥ pdf

ព្រឹត្តប័ត្រ​ CNV ២០០១

ខែ លេខ ទំរង់ឯកសារ
មករា ៣៦ pdf
កុម្ភៈ ៣៧ pdf
មិនា ៣៨ pdf
មេសា ៣៩ pdf
ឧសភា ៤០ pdf
មិថុនា ៤១ pdf
កក្តដា ៤២ pdf
សីហា ៤៣ pdf
កញ្ញា ៤៤ pdf
តុលា ៤៥ pdf
វិច្ឆិកា ៤៦ pdf
ធ្នូ ៤៧ pdf

ព្រឹត្តប័ត្រ​ CNV ២០១៣

ខែ លេខ ទំរង់ឯកសារ
មករា ១៧៩ pdf
កុម្ភៈ ១៨០ pdf
មិនា ១៨១ pdf
មេសា ១៨២ pdf
ឧសភា ១៨៣ pdf
មិថុនា ១៨៤ pdf
កក្តដា ១៨៥ pdf
សីហា pdf
កញ្ញា ១៨៦ pdf
តុលា ១៨៧ pdf
វិច្ឆិកា pdf
ធ្នូ ១៨៨ pdf

ព្រឹត្តប័ត្រ​ CNV ២០១២

ខែ លេខ ទំរង់ឯកសារ
មករា ១៦៧ pdf
កុម្ភៈ ១៦៨ pdf
មិនា ១៦៩ pdf
មេសា ១៧០ pdf
ឧសភា ១៧១ pdf
មិថុនា ១៧២ pdf
កក្តដា ១៧៣ pdf
សីហា ១៧៤ pdf
កញ្ញា ១៧៥ pdf
តុលា ១៧៦ pdf
វិច្ឆិកា ១៨៧ pdf
ធ្នូ ១៧៨ pdf

ព្រឹត្តប័ត្រ​ CNV ២០០៨

ខែ លេខ ទំរង់ឯកសារ
មករា ១២០ pdf
កុម្ភៈ ១២១ pdf
មិនា ១២២ pdf
មេសា ១២៣ pdf
ឧសភា ១២៤ pdf
មិថុនា ១២៥ pdf
កក្តដា ១២៦ pdf
សីហា pdf
កញ្ញា ១២៧ pdf
តុលា ១២៨ pdf
វិច្ឆិកា ១២៩ pdf
ធ្នូ ១៣០ pdf

ព្រឹត្តប័ត្រ​ CNV ២០០៤

ខែ លេខ ទំរង់ឯកសារ
មករា ៧២ pdf
កុម្ភៈ ៧៣ pdf
មិនា ៧៤ pdf
មេសា ៧៥ pdf
ឧសភា ៧៦ pdf
មិថុនា ៧៧ pdf
កក្តដា ៧៨ pdf
សីហា ៧៩ pdf
កញ្ញា ៨០ pdf
តុលា ៨១ pdf
វិច្ឆិកា ៨២ pdf
ធ្នូ ៨៣ pdf

ព្រឹត្តប័ត្រ​ CNV ២០០០

ខែ លេខ ទំរង់ឯកសារ
មករា ២៥ pdf
កុម្ភៈ ២៦ pdf
មិនា ២៧ pdf
មេសា ២៨ pdf
ឧសភា ២៩ pdf
មិថុនា ៣០ pdf
កក្តដា ៣១ pdf
សីហា pdf
កញ្ញា ៣២ pdf
តុលា ៣៣ pdf
វិច្ឆិកា ៣៤ pdf
ធ្នូ ៣៥ pdf

ព្រឹត្តប័ត្រ​ CNV ២០១១

ខែ លេខ ទំរង់ឯកសារ
មករា ១៥៥ pdf
កុម្ភៈ ១៥៦ pdf
មិនា ១៥៧ pdf
មេសា ១៥៨ pdf
ឧសភា ១៥៩ pdf
មិថុនា ១៦០ pdf
កក្តដា ១៦១ pdf
សីហា ១៦២ pdf
កញ្ញា ១៦៣ pdf
តុលា ១៦៤ pdf
វិច្ឆិកា ១៦៥ pdf
ធ្នូ ១៦៦ pdf

ព្រឹត្តប័ត្រ​ CNV ២០០៧

ខែ លេខ ទំរង់ឯកសារ
មករា ១០៨ pdf
កុម្ភៈ ១០៩ pdf
មិនា ១១០ pdf
មេសា ១១១ pdf
ឧសភា ១១២ pdf
មិថុនា ១១៣ pdf
កក្តដា ១១៤ pdf
សីហា ១១៥ pdf
កញ្ញា ១១៦ pdf
តុលា ១១៧ pdf
វិច្ឆិកា ១១៨ pdf
ធ្នូ ១១៩ pdf

ព្រឹត្តប័ត្រ​ CNV ២០០៣

ខែ លេខ ទំរង់ឯកសារ
មករា ៦០ pdf
កុម្ភៈ ៦១ pdf
មិនា ៦២ pdf
មេសា ៦៣ pdf
ឧសភា ៦៤ pdf
មិថុនា ៦៥ pdf
កក្តដា ៦៦ pdf
សីហា ៦៧ pdf
កញ្ញា ៦៨ pdf
តុលា ៦៩ pdf
វិច្ឆិកា ៧០ pdf
ធ្នូ ៧១ pdf

ព្រឹត្តប័ត្រ​ CNV ១៩៩៩

ខែ លេខ ទំរង់ឯកសារ
មករា ១៤ pdf
កុម្ភៈ ១៥ pdf
មិនា ១៦ pdf
មេសា ១៧ pdf
ឧសភា pdf
មិថុនា ១៨ pdf
កក្តដា ១៩ pdf
សីហា ២០ pdf
កញ្ញា ២១ pdf
តុលា ២២ pdf
វិច្ឆិកា ២៣ pdf
ធ្នូ ២៤ pdf

ព្រឹត្តប័ត្រ​ CNV ២០១០

ខែ លេខ ទំរង់ឯកសារ
មករា ១៤៣ pdf
កុម្ភៈ ១៤៤ pdf
មិនា ១៤៥ pdf
មេសា ១៤៦ pdf
ឧសភា ១៤៧ pdf
មិថុនា ១៤៨ pdf
កក្តដា ១៤៩ pdf
សីហា ១៥០ pdf
កញ្ញា ១៥១ pdf
តុលា ១៥២ pdf
វិច្ឆិកា ១៥៣ pdf
ធ្នូ ១៥៤ pdf

ព្រឹត្តប័ត្រ​ CNV ២០០៦

ខែ លេខ ទំរង់ឯកសារ
មករា ៩៦ pdf
កុម្ភៈ ៩៧ pdf
មិនា ៩៨ pdf
មេសា ៩៩ pdf
ឧសភា ១០០ pdf
មិថុនា ១០១ pdf
កក្តដា ១០២ pdf
សីហា ១០៣ pdf
កញ្ញា ១០៤ pdf
តុលា ១០៥ pdf
វិច្ឆិកា ១០៦ pdf
ធ្នូ ១០៧ pdf

ព្រឹត្តប័ត្រ​ CNV ២០០២

ខែ លេខ ទំរង់ឯកសារ
មករា ៤៨ pdf
កុម្ភៈ ៤៩ pdf
មិនា ៥០ pdf
មេសា ៥១ pdf
ឧសភា ៥២ pdf
មិថុនា ៥៣ pdf
កក្តដា ៥៤ pdf
សីហា ៥៥ pdf
កញ្ញា ៥៦ pdf
តុលា ៥៧ pdf
វិច្ឆិកា ៥៨ pdf
ធ្នូ ៥៩ pdf

ព្រឹត្តប័ត្រ​ CNV ១៩៩៨

ខែ លេខ ទំរង់ឯកសារ
មករា ០១ និង ០២ pdf
កុម្ភៈ ០៣ pdf
មិនា ០៤ pdf
មេសា ០៥ pdf
ឧសភា ០៦ pdf
មិថុនា ០៧ pdf
កក្តដា ០៨ pdf
សីហា ០៩ pdf
កញ្ញា ១០ pdf
តុលា ១១ pdf
វិច្ឆិកា ១២ pdf
ធ្នូ ១៣ pdf

បណ្តាញសង្គម

ក្រសួង/ស្ថាប័ន