ផុតដំណាក់កាលចុះឈ្មោះ​ គ.ជ.ប បន្តចាប់លេខរៀង​ គណបក្សនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ ក្រោមព្រះអធិបតី​ សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈ