ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បន្តជំរុញឲ្យតួកគី ភ្ជាប់ការហោះហើរត្រង់មកកម្ពុជា