ប្រធាន គ.ជ.ប ​អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ទៅធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧ នៅឃុំ-សង្កាត់ទូទាំងប្រទេស