ប្រធាន គ.ជ.ប ស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃ ពន្លឿនការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជូនពលរដ្ឋ ដើម្បីប្រើពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ