ប្រធាន គ.ជ.ប ពន្យល់ពីរបៀបជៀសវាងការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោត ដល់ពលរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦