ប្រធាន គ.ជ.ប ប្រាប់ទូតកាណាដាថា ការប្រមូលផ្តុំរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត ត្រូវគោរពច្បាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃ!