ប្រធាន គ.ជ.ប ចេញប្រកាសអះអាងថា «ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខគ្មានខុសច្បាប់ និងយុត្តិសាស្ដ្រណាទេ»