ប្រជាពលរដ្ឋជាង ៧ពាន់នាក់ បានជិះរថយន្តក្រុងមិនគិតថ្លៃ ទៅកាន់ស្រុកកំណើត ជាមួយអារម្មណ៍រីករាយខ្លាំង ព្រោះបានសន្សំលុយសម្រាប់ធ្វើបុណ្យ