ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង៤ម៉ឺននាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី នៅរយៈពេល៧ថ្ងៃដំបូង!