ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង១៥ម៉ឺននាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី ខណៈអ្នកត្រូវលុបឈ្មោះចោលមានជាង៥០០នាក់