បារាំងផ្តល់ប្រាក់ជំនួយ និងឥណទានមានការប្រាក់ទាបដល់កម្ពុជា ជាង៥០លានដុល្លារ សម្រាប់គម្រោងទឹកស្អាត និងអនាម័យតាមបណ្តាខេត្ត