នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ខាងមុខនេះ គ.ជ.ប នឹងបង្ហាញទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃ សម្រាប់ការបោះឆ្នោត មកពីឥណ្ឌា